Biblioteka została powołana do życia na podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr. 26, poz. 163).

Pismo archiwalne podpisane przez Naczelnika Gminy Stare Babice mgr. Kazimierza Płatka

Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej został dokonany w 1949 roku. Dokładna data to 4 stycznia 1949 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Do szczegółowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek regionu ; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz ; prowadzenie warsztatu działalności informacyjno-bibliograficznej ; popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy ; tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych ; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.
Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów chce być kojarzona z miejscem przyjaznym dla społeczeństwa. Personel biblioteki dba o każdego czytelnika i służy mu pomocą. Pomaga, doradza, wskazuje materiały i wdraża czytelnika do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Po utworzeniu biblioteki w 1949 roku kolejnymi jej kierownikami byli:
• w 1951 roku – Józef Sotomski
• w 1955 roku – Wacław Bryk – kierownik Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
• 1956-1958 – Krystyna Jabłońska
• 1958-1978 – Elżbieta Świsłowska
• 1978 -2015 roku Janina Maciaszek
• od 2016 r. do chwili obecnej Biblioteką Gminną kieruje Maciej Tuzimski.

Aktualnie Biblioteka na terenie Gminy Stare Babice posiada jedną placówkę główną mieszczącą się pod adresem ul. Południowa 2A, 05-082 Zielonki Parcela. Zachowane dokumenty wskazują, iż początkowo Biblioteka mieściła się w Szkole Podstawowej przy ulicy Kresowej, w budynku Straży Pożarnej w Starych Babicach, a nawet w prywatnych domach: np. u p. Bolestowej (kierowniczki szkoły babickiej) następnie u pp. Midaków. Od 1984 roku mieściła się w budynku szkoły w Starych Babicach. W latach 2014 – 2018 mieściła się przy ul. Rynek 2 w Starych Babicach.

Z przygotowanego w 1958 roku przez ówczesną panią kierownik zestawienia punktów bibliotecznych podległych Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Babicach pow. Pruszkowski wynika, iż Biblioteka posiadała 7 punktów bibliotecnych tj.: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Janów, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Latchorzew. Zaś ze sprawozdania z wizytacji Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Babicach przeprowadzonej w dniu 24 marca 1972 roku wynika, iż „Sieć biblioteczna obejmuje Bibliotekę Gromadzką w Babicach oraz 4 p-ty biblioteczne.”. W sprawozdaniu opisowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 1977 nie ma wzmianek o punktach bibliotecznych. Możemy domniemywać o ich wcześniejszej likwidacji, zaś widnieje informacja dot. 3 filii bibliotecznych tj.: Filia Biblioteki Gminnej w Borzęcinie, która mieściła się w prywatnym lokalu, Filia Biblioteki Gminnej w Izabelinie, Filia Biblioteki Gminnej w Laskach również mieszcząca się w prywatnym mieszkaniu. Z „Analizy działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Stare Babice w 1988” przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy dowiadujemy się, iż „Sieć biblioteczna Gminy Stare Babice przestawia się następująca: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, Filia Biblioteczna w Borzęcinie, Filia Biblioteczna w Izabelinie”. Wniosek Filia Biblioteki Gminnej w Laskach została zlikwidowana. Z zeszytu wizytacji Biblioteki (pierwszy wpis 15.IV.1962) pod datą 10.07.1991 rok widnieje wpis „Książki z Borzęcina zostały przekazane do szkoły w Borzęcinie i domu kultury w Wojcieszynie. Pozostałe znajdują się w Bibliotece, część jeszcze zostanie przekazana do szkoły podstawowej w Koczargach, reszta zostanie w St. Babicach.”. Pod wpisem znajdziemy podpis Instruktorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Z wydzieleniem się Izabelina jako oddzielnej Gminy przestała istnieć Filia Biblioteki Gminnej w Izabelinie. Aktualnie na terenie Gminy Stare Babice mieszkańcy mogą korzystać z Biblioteki głównej mieszczącej się w Zielonkach Parceli.

W zbiorach bibliotecznych w najstarszych książkach widnieje pieczątka Gromadzka Biblioteka Publiczna w Babicach, powiat Pruszków. Ta nazwa funkcjonowała do roku 1971 zaś od roku 1973 na dokumentach sprawozdawczych widnieje już nazwa Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach. Zachował się regulamin wypożyczalni Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Babicach Starych z roku 1956 oraz statut Gminnej Biblioteki Publicznej z roku 1974. Od 2018 roku nasza placówka posługuje się nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/406/18 Rady Gminy Stare Babice z 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu Gminnej Biblioteki Publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 kwietnia 2018 r. poz. 3958).

Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadziła, prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo. Najróżniejsze formy propagowania czytelnictwa zarówno były, jak i są stałym elementem pracy Biblioteki, a wśród nich spotkania autorskie. Z informacji kierowanej do Biblioteki Powiatowej prze panią Kierownik, dowiaduję się, że „w dniu 16 maja 1961 r, o godz. 15 -tej po poł. Odbyło się spotkanie dzieci z autorem p. Czesławem Janczarskim (…)”. Zaś ze Sprawozdania z „Dni Oświaty Książki i Prasy” na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Babicach z roku 1963 wiemy, iż „W czasie trwania „Dni Oświaty Książki i Prasy” Gromadzka Biblioteka Publiczna w Babicach zorganizowała spotkanie autorskie z Czesławem Centkiewiczem w dniu 2 maja (…)”.

Liczne trudności lokalowe oraz zmiany organizacyjne dot. punktów bibliotecznych i filii na przestrzeni tych 70-lat nie stanęły na przeszkodzie wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa przez pracowników Biblioteki. Za co ogromnie dziękujemy.

Niniejsza historia zostałam opracowana na postawie archiwalnej dokumentacji biblioteki. Wszystkie dokumenty, na które powołujemy się w tekście są dostępne do wglądu w placówce.

Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy pamiętają atmosferę, warunki i miejsca, w których działała biblioteka o pomoc przy odtworzeniu historii naszej placówki. Może macie Państwo zdjęcia lub inne pamiątki ? Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pamięci odtworzymy dokładną historię. Prosimy o kontakt z Biblioteką.